jednodenní tuzemské i zahraniční zájezdy, vnitrostátní i mezinárodní autobusová doprava

Všeobecné obchodní podmínky

Poskytovatel

Ing. Kamila Koutná, Ph.D., IČ: 75632322

Smluvní vztah

Smluvní vztah mezi poskytovatelem a zákazníkem vzniká po potvrzení ústní nebo elektronické objednávky poskytovatelem. Objednávka je platná 14 dní, poté je nutné objednávku (zájezd) uhradit nebo písemně požádat o prodloužení objednávky a domluvit se na novém termínu úhrady zájezdu. V opačném případě poskytovatel může objednávku zrušit. Rezervace je platná po zaplacení celkové ceny výletu.

Úhrada zájezdu

Zákazník je povinen uhradit cenu zájezdu poskytovateli. Formy úhrady: složenkou, bezhotovostním převodem na bankovní účet nebo v hotovosti. Číslo účtu poskytovatele: 27-0506900217/0100 Komerční banka

Zákazník má právo:

- na poskytnutí všech služeb zájezdu dle programu (doprava, průvodcovské služby a další služby dle popisu
  konkrétního zájezdu),
- na včasné a přesné informace o programu zájezdu, časech odjezdů a případných změnách,
- zrušit svoji účast na zájezdu, kdykoliv před jeho zahájením (viz storno podmínky),
- na neprodlené vrácení celé ceny zájezdu v případě zrušení zájezdu ze strany poskytovatele.

Storno podmínky

Zákazník má právo kdykoliv před započetím zájezdu od cestovní smlouvy (písemné či ústní) odstoupit na základě písemného oznámení zaslaného CA. Zrušení cestovní smlouvy nastává okamžikem převzetí tohoto písemného oznámení. Při odstoupení od cestovní smlouvy je zákazník povinen zaplatiti stornovací poplatky, a to v následující výši:
při stornování od 45 dnů před zahájením a více 400,- Kč/os.
30 – 45 dnů před odjezdem 30% z ceny objed. služeb/os.
20 – 30 dnů před odjezdem 50% z ceny objed. služeb/os.
10 – 20 dnů před odjezdem 75% z ceny objed. služeb/os.
5 – 10 dnů před odjezdem 90% z ceny objed. služeb/os.
méně než 5 dnů před odjezdem 100% z ceny objed. služeb/os.

V případě storna jedné osoby ve dvoulůžkovém pokoji musí zbývající osoba doplatit příplatek za jednolůžkový pokoj. Obdobně se postupuje při obsazení apartmá nižším počtem osob.

Nečerpání služby

Pokud zákazník objednávku u poskytovatele nezruší, ale přesto objednané služby ve smluveném čase nečerpá, považuje se tato situace za zrušení služby v okamžiku plánovaného začátku a nevzniká tedy nárok na vrácení zaplacené částky.

Zrušení služby ze strany poskytovatele

Poskytovatel si vyhrazuje právo zájezd nebo prohlídku zrušit v případě krajních okolností, jakými jsou například nedostatečný počet účastníků, zrušení autobusové dopravy ze strany dodavatele dopravy nebo nepředvídatelných vlivů (například počasí). O zrušení konkrétní akce je poskytovatel povinen neprodleně informovat zákazníka. Dále je povinen vrátit neprodleně zaplacenou částku zákazníkovi a to v plné výši.

Poskytovatel si vyhrazuje právo:

- na změnu odjezdových časů a programu výletu. Je povinnen o tom uvědomit včas zákazníka, nejméně 3 dny před plánovaným odjezdem. Učinit tak může elektronickou poštou nebo telefonicky.

Nepředvídatelné okolnosti

Poskytovatel je oprávněn upravit zájezd v případě nepředvídatelných a neovlivnitelných okolností (živelné pohromy, stávky).

Odpovědnost

Poskytovatel neodpovídá za škody způsobené klientovi třetí osobou na jeho osobě, zdraví či majetku během zájezdu.

Nakládání s osobními údaji

Všechny osobní údaje jsou uchovány v souladu s platnými zákony České republiky. Veškeré získané údaje budou využity pouze pro zákonné potřeby poskytovatele. Osobní údaje nejsou předávány žádné třetí straně, vyjma případů vymezených příslušnými zákony. Se všemi osobními údaji je nakládáno v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Závěrečná ustanovení

Smluvní vztah mezi zákazníkem a poskytovatelem se řídí právem České republiky.
Tyto všeobecné podmínky jsou účinné od 31.1.2011.